Algemene Voorwaarden van Dienstverlening en Uitvoering van Werkzaamheden van Wielders Security B.V.

ALGEMEEN

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: * Wielders Security
Opdrachtgever: * (de wederpartij van opdrachtnemer)
Opdracht: * die opdracht waarvoor een wederzijdse overeenkomst is overeengekomen door partijen.

Artikel 2 Algemeen

Lid 1
Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke het bedrijf sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen: de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgegaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door het bedrijf zijn verricht.

Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Lid 3
De eigen voorwaarden van de opdrachtgever, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij het bedrijf deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 4
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Lid 5
Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 3 Offertes

Lid 1
Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

Lid 2
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Lid 3
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Lid 4
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Lid 5
Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Lid 6
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4

Lid 1
Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht het bedrijf zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de opdrachtgever en één of meer derden.

Lid 2
Het bedrijf is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Artikel 5

De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de opdrachtgever zich het bedrijf op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 6

Lid 1
Alle offertes van het bedrijf verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard. Door de opdrachtgever gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door het bedrijf schriftelijk zijn aanvaard.


Lid 2
Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen het bedrijf en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.


PRIJSWIJZIGING

Artikel 7
Indien tijdens de duur van de door het bedrijf met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop het bedrijf en de opdrachtgever de overeenkomst hebben gesloten.


BETALING

Artikel 8

Lid 1
Het bedrijf is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de opdrachtgever in te dienen. De opdrachtgever verplicht zich tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 2
De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met het bedrijf overeengekomen prijs.


BEËINDIGING EN VERLENGING

Artikel 9

Lid 1
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en het bedrijf worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Lid 2
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden vóór de datum van afloop van de periode door de opdrachtgever of het bedrijf bij aangetekende brief is opgezegd.


FAILLISSEMENT EN SURSEANCE VAN BETALING

Artikel 10
Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt. Wanneer één van beide situaties zich bij de opdrachtgever dreigt voor te doen, is het bedrijf bevoegd zijn prestaties op te schorten.


AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11

Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever of door omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.


Artikel 12

Lid 1
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

Lid 2
Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij het bedrijf als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 13

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 14

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en het bedrijf, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 15

Lid 1
Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van het bedrijf, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de opdrachtgever wordt aangetoond.

Lid 2
Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van het bedrijf, zullen de werknemers van het bedrijf jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 16

Lid 1
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Lid 2
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17

Lid 1
De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot een bedrag van vijftigduizend euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum per opdrachtgever van vijfhonderdduizend euro per jaar.

Lid 2
Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van het bedrijf sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan het bedrijf werden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 25.000,- per gebeurtenis. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren geraakte of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.

Artikel 18

De opdrachtgever vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden jegens het bedrijf op zijn personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 19

Indien personeel van het bedrijf een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van het bedrijf alleen ten verzoeke van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart het bedrijf en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of het bedrijf of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.


OVERNAME PERSONEEL

Artikel 20
De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor het bedrijf werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding.


RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 21

Lid 1
Op de overeenkomst tussen het bedrijf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2
Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen het bedrijf en de opdrachtgever, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam locatie Dordrecht ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien het bedrijf zulks verkiest.